Algemene voorwaarden

Ook te downloaden als PDF (download)

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Truckbear B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Rouwenboschweg 2, 6545AE te Nijmegen.
 2. Gebruiker: iedere natuurlijke persoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel rechtspersoon, die zich middels de website heeft geregistreerd of wenst te registreren en na die registratie een veilingaanbod kan openbaren middels de website en/of als bieder kan deelnemen aan veilingen op de website.
 3. Partijen: Truckbear B.V. en de gebruiker gezamenlijk.
 4. Aanbieder/verkoper: de gebruiker als bedoeld in lid 2 die optreedt als aanbieder van producten respectievelijk verkoper van door hem op de website ter veiling aangeboden producten.
 5. Bieder/koper: de gebruiker als bedoeld in lid 2 die in het kader van een veiling op de website optreedt als bieder op c.q. koper van een product.
 6. Veilingaanbod: elk door een aanbieder op de website geplaatst aanbod van producten ten aanzien waarvan bieders biedingen kunnen plaatsen gedurende de periode dat het aanbod daarvoor op de website beschikbaar is.
 7. Koopovereenkomst: een tussen verkoper en koper aan de hand van een veiling tot stand gekomen koopovereenkomst.
 8. Product: de zaak die onderwerp is van een veilingaanbod c.q. koopovereenkomst.
 9. Website: com, truckbear.nl, truckbear.de, truckbear.eu, truckbear.fr dan wel truckbear.be.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website door de gebruiker, de totstandkoming en afwikkeling van elke koopovereenkomst tussen verkopers en kopers alsook alle niet rechtstreeks middels de website door Truckbear B.V. aan de gebruiker te verlenen diensten.
 2. Bij registratie als bedoeld in het volgende artikel verklaart de gebruiker uitdrukkelijk met de toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden in te stemmen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend met uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Truckbear B.V. worden afgeweken. In het kader van een koopovereenkomst, geschiedt afwijking van het bepaalde in deze algemene voorwaarden uitsluitend in geval zowel koper, verkoper als Truckbear B.V. daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk instemmen.
 4. Op het veilingaanbod van de aanbieder zijn zijn eventuele algemene en/of andersluidende voorwaarden niet van toepassing, behoudens het bepaalde in artikel 4.2.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | REGISTRATIE

 1. Voor het plaatsen van een veilingaanbod en de deelname aan veilingen op de website, dient de gebruiker zich op de website te registreren. De gebruiker is gehouden om alle bij de registratie gevraagde verplichte gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken.
 2. Indien de bieder in het buitenland is gevestigd, dient hij bij zijn registratie opgave te doen van zijn paspoortnummer dan wel een kopie van zijn paspoort aan Truckbear B.V. te verstrekken.
 3. Een gebruiker die zich binnen Europa bevindt dient tijdens het registreren een geldig BTW nummer op te geven, dit word tevens door Truckbear B.V. gecontroleerd.
 4. Truckbear B.V. bevestigt de registratie van de gebruiker per e-mail, mits de registratie door Truckbear B.V. is aanvaard. Truckbear B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om de registratie van een gebruiker te weigeren indien daar naar oordeel van Truckbear B.V. een gegronde reden voor is.
 5. Registratie en gebruik van de website is kosteloos, met dien verstande dat uit iedere tot stand gekomen koopovereenkomst voor zowel de koper als verkoper een verplichting tot betaling van commissie aan Truckbear B.V. voortvloeit. De nominale commissie is afhankelijk van de hoogte van de koopprijs van het verkochte product. Bij de registratie op de website verklaart de gebruiker uitdrukkelijk in te stemmen met de aldaar getoonde commissiepercentages.
 6. Na ontvangst van de bevestiging als bedoeld in lid 3 is de gebruiker in staat middels zijn inloggegevens van alle functionaliteiten van de website gebruik te maken.
 7. Inloggegevens zijn strikt vertrouwelijk en persoonsgebonden. Het is de gebruiker niet toegestaan zijn inloggegevens ter beschikking van derden te stellen. Alle handelingen die onder het account van de gebruiker worden verricht, worden de geregistreerde gebruiker toegerekend. Voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens van de gebruiker door derden, draagt Truckbear B.V. nimmer enige aansprakelijkheid.
 8. In geval zich ten aanzien van de door de gebruiker bij de registratie opgegeven gegevens wijzigingen voordoen, is de gebruiker gehouden deze gegevens zo spoedig mogelijk onder zijn account op de website te wijzigingen.
 9. De gebruiker is te allen tijde gerechtigd om zich uit te schrijven van de website op de daartoe op de website voorgeschreven wijze. Een dergelijke ongedaanmaking laat de verplichting tot nakoming van eventuele koopovereenkomsten die tot stand zijn gekomen voordat de registratie is ongedaan gemaakt, onverlet, evenals de toepasselijkheid van de bepalingen in deze algemene voorwaarden die naar hun aard of strekking ook na uitschrijving van kracht blijven.
 10. De gebruiker is gehouden om de apparatuur waarmee de gebruiker zichzelf toegang verschaft tot de website afdoende en volgens gebruikelijke maatstaven te beveiligen tegen virussen, andere schadelijke componenten en onrechtmatige programma’s en bestanden die zich kunnen verspreiden via het internet. Voorts dient gebruiker voldoende (beveiligings-) maatregelen te nemen om gebruik van haar inloggegevens door derden tegen te gaan.

 

ARTIKEL 4. | VEILINGAANBOD EN DE VEILINGEN

 1. De website is in beginsel bestemd voor het veilen van vervoermiddelen en zwaar materieel, zoals trucks, opleggers, bouwmachines, mobiele kranen, vrachtwagens, trailers en bedrijfswagens.
 2. Een door de aanbieder op de website te plaatsen veilingaanbod dient ten minste te bevatten:
 • minimaal één duidelijke foto van het te veilen product;
 • alle verplichte velden invullen. De aanbieder dient eventuele gebreken of schade aan het product op te geven in het aanbod;
 • de vraagprijs van het product.
 1. Het is de aanbieder niet toegestaan om in het veilingaanbod gegevens te vermelden die niet direct relevant zijn voor het betreffende productaanbod, waaronder met nadruk mede begrepen reclame-uitingen met betrekking tot het bedrijf van de aanbieder dan wel die van een derde.
 2. Truckbear B.V. behoudt zich het recht voor om het door de aanbieder geplaatste veilingaanbod inhoudelijk te controleren voordat deze op de website wordt geopenbaard voor bieders, waarbij het niet voldoen aan enige voorwaarde als vermeld in de vorige twee leden, een grond voor afkeuring oplevert. Voorts geldt als een grond voor afkeuring de omstandigheid dat een aanbod door de bieder wordt geplaatst, voor welk aanbod de website naar oordeel van Truckbear B.V. redelijkerwijs niet is bestemd en aldus afwijkt van het gebruikelijke aanbod van producten op de website, onder meer zoals voorzien in lid 1 van dit artikel.
 3. Elk veilingaanbod wordt voor ten hoogste 50 dagen op de website geopenbaard. Truckbear B.V. behoudt zich evenwel het recht voor om het veilingaanbod langer dan 50 dagen op de website te openbaren. Deze termijn vangt aan op de dag dat het veilingaanbod voor bieders beschikbaar is. Na afloop van deze termijn kan de aanbieder het product steeds opnieuw plaatsen indien het product nog beschikbaar is.
 4. Eventueel reeds op het product van de aanbieder uitgebrachte biedingen worden uitdrukkelijk in het veilingaanbod vermeld. Dergelijke biedingen kunnen door een bieder uitsluitend worden overschreden.
 5. Het is de aanbieder niet toegestaan zelf een bieding te doen op zijn veilingaanbod dan wel een derde daartoe te bewegen, zulks mede gelet op het bepaalde in het volgende lid.
 6. Biedingen zijn niet vrijblijvend. Het op enig moment als hoogst aangemerkt bod kan gedurende de periode dat het veilingaanbod op de website is geopenbaard, door de aanbieder uitdrukkelijk worden geaccepteerd, hetgeen, onverminderd het bepaalde in het volgende artikel, resulteert in een bindende koopovereenkomst tussen bieder en aanbieder, thans koper c.q. verkoper. Indien biedingen worden overstegen, komen lagere biedingen te vervallen.
 7. Indien de bieder het ter veiling aangeboden product van de aanbieder wil bezichtigen of wil laten testen door Truckbear B.V. alvorens tot eventuele aankoop over te gaan, dient de bieder per e-mail of telefonisch contact op te nemen met Truckbear B.V. en géén bod via de website uit te brengen, daar zulks het risico meebrengt dat in geval van acceptatie van het bod door de aanbieder, een bindende overeenkomst tot stand komt. Het bezichtigen c.q. laten testen van het product wordt gefaciliteerd door Truckbear B.V. De aanbieder dient kosteloos zijn medewerking daaraan te verlenen. Truckbear B.V. stelt in overleg met zowel de aanbieder als potentiële bieder vast op welke locatie en op welk moment de bezichtiging c.q. test plaatsvindt. De potentiële bieder is een nader met Truckbear B.V. overeen te komen prijs voor de bezichtiging c.q. het laten testen verschuldigd, naast de eventuele commissie van Truckbear B.V. in geval vervolgens een koopovereenkomst tot stand komt.
 8. De aanbieder kan zijn veilingaanbod te allen tijde van de website verwijderen, op de daartoe onder zijn account op de website voorgeschreven wijze, met dien verstande dat in geval een bod van een bieder door de aanbieder uitdrukkelijk is geaccepteerd, alsook in geval een bieder de vraagprijs van de aanbieder heeft geboden, het veilingaanbod niet langer kan worden herroepen en, onverminderd het bepaalde in het volgende artikel, een bindende koopovereenkomst tot stand is gekomen.
 9. De aanbieder kan het hoogste bod, niet zijnde tevens de vraagprijs, uitdrukkelijk accepteren op de daartoe door Truckbear B.V. aangewezen wijze.

 

ARTIKEL 5. | KOOPOVEREENKOMST

 1. Op het moment dat een hoogste bod van een bieder door de aanbieder uitdrukkelijk op de daartoe door Truckbear B.V. aangewezen wijze is geaccepteerd, alsook in geval een bieder de vraagprijs van de aanbieder heeft geboden, komt een bindende koopovereenkomst tot stand, onverminderd het bepaalde in de volgende leden van dit artikel. Truckbear B.V. zal de uit de koopovereenkomst voor de koper en verkoper voortvloeiende betalingsverplichtingen schriftelijk aan hen bevestigen.
 2. De verkoper staat ervoor in dat het product beantwoordt aan de koopovereenkomst en alle eigenschappen bezit die de koper, onder meer aan de hand van de foto(‘s) en beschrijving van het product in het veilingaanbod, op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Indien de verkoper gebreken van het product voor de koper heeft verzwegen dan wel het product anderszins niet aan de overeenkomst beantwoordt, is de koper gerechtigd de koopovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming van de verkoper ontbinding van de koopovereenkomst met haar gevolgen redelijkerwijs niet rechtvaardigt. In geval de tekortkoming van de verkoper ontbinding van de koopovereenkomst met haar gevolgen redelijkerwijs niet rechtvaardigt, dient de koper een naar redelijkheid door Truckbear B.V. en de verkoper reductie op de koopprijs te aanvaarden, waarbij de koper in de gelegenheid wordt gesteld om binnen een periode van 14 dagen na vaststelling van de definitieve koopprijs door Truckbear B.V. en de verkoper, gemotiveerd en schriftelijk bij Truckbear B.V. tegen deze vaststelling te klagen. Indien de bedoelde termijn is verstreken zonder dat de koper de klacht op de hiervoor aangewezen wijze bij Truckbear B.V. heeft ingediend, wordt geacht dat de koper de herziene koopprijs heeft aanvaard en dient het product door de koper te worden afgenomen tegen de betaling van de herziene prijs. Indien de eventuele bezwaren van de koper om het product tegen de gereduceerde koopprijs af te nemen, zoals in de schriftelijke klacht gemotiveerd, Truckbear B.V. redelijk voorkomen, is de koper gerechtigd de koopovereenkomst alsnog te ontbinden.
 3. Indien de koper het product feitelijk heeft bezichtigd en vervolgens pas een koopovereenkomst tot stand is gekomen, wordt geacht dat het product aan de koopovereenkomst beantwoordt en alle eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten.
 4. Indien de koopovereenkomst als gevolg van een tekortkoming van de verkoper wordt ontbonden door de koper, zoals bedoeld in lid 2, komt alle daardoor door Truckbear B.V. en de koper geleden schade, voor rekening van de verkoper, waaronder niet-limitatief bedoeld, de door laatstbedoelden in redelijkheid gemaakte kosten, alsmede de door Truckbear B.V. misgelopen commissie. Eenzelfde schadevergoedingsverplichting rust op de koper dan wel verkoper, jegens de verkoper c.q. koper enerzijds en Truckbear B.V. anderzijds, in geval de koper c.q. verkoper de koopovereenkomst na totstandkoming daarvan om andere redenen annuleert, tenzij nakoming blijvend onmogelijk is als gevolg van overmacht ingetreden na totstandkoming van de overeenkomst. Vorenstaande geldt onverminderd het recht van de verkoper c.q. koper om nakoming van de koopovereenkomst te vorderen indien zulks niet blijvend onmogelijk is geworden.
 5. De door de koper verschuldigde prijs voor het product, plus de overeengekomen en aan Truckbear B.V. toekomende commissie, dient middels overboeking te worden voldaan op de derdengeldenrekening van Truckbear B.V. Truckbear B.V zal daartoe een schriftelijke specificatie aan de koper verstrekken. Het door de koper verschuldigde bedrag dient middels overboeking te worden voldaan binnen de op de specificatie vermelde termijn.
 6. Levering van het product door de verkoper aan de koper dient te geschieden op de daartoe overeengekomen plaats en datum. Tenzij uitdrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen, faciliteert Truckbear B.V. het transport van het product. De kosten van het transport komen aanvullend voor rekening van de koper. Indien de plaats en/of datum niet is overeengekomen, geschiedt zulks op de door Truckbear B.V. vastgestelde plaats. Indien de leveringsdatum of -termijn niet is overeengekomen, geschiedt levering in elk geval binnen 14 dagen na totstandkoming van de koopovereenkomst. Uitkering van de koopprijs, minus de overeengekomen en aan Truckbear B.V. toekomende commissie, geschiedt binnen 24 uur nadat het product feitelijk aan de koper is geleverd. Zolang de verkoper in gebreke is met de nakoming van zijn leveringsverplichting, zal Truckbear B.V. de aan de verkoper toekomende vergoeding niet uitkeren. Indien de koper de koopovereenkomst rechtsgeldig ontbindt als gevolg van een tekortkoming van de verkoper in de nakoming van zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst, is Truckbear B.V. jegens de koper niet verder aansprakelijk dan terugbetaling van de eventueel reeds van de koper ontvangen koopprijs van het product, waarbij de van de koper ontvangen commissie niet wordt terugbetaald, zulks terwijl de verkoper aansprakelijk is voor alle door de koper en Truckbear B.V. ter zake geleden schade. Eenmaal aan Truckbear B.V. afgedragen commissie komt niet voor restitutie in aanmerking.
 7. Truckbear B.V. is niet verder dan de afwikkeling van de transactie tussen de koper en verkoper bij de koopovereenkomst betrokken, e.e.a. zoals nadrukkelijk voortvloeit uit het bepaalde in de vorige leden van dit artikel. Bij eventuele geschillen tussen de koper en verkoper ontstaan na uitkering door Truckbear B.V. aan de verkoper, kan Truckbear B.V. nimmer worden betrokken. De koper en verkoper vrijwaren Truckbear B.V. ter zake van al hun aanspraken en alle eventuele aanspraken van derden, waaronder de verkoper c.q. koper in het bijzonder begrepen.

 

ARTIKEL 6. | TERMIJNEN EN OVERMACHT

Truckbear B.V. spant zich in om de eventuele uitvoeringstermijnen waartoe hij zich jegens de gebruiker/koper/verkoper heeft verbonden, na te komen, echter betreffen deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Truckbear B.V. treedt in geval van een niet-fatale termijn niet eerder in dan nadat de gebruiker/koper/verkoper Truckbear B.V. schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld en Truckbear B.V. na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 

ARTIKEL 7. | UITSLUITING VAN DEELNAME AAN VEILINGEN & VERBODSBEPALING

 1. Het is de gebruiker niet toegestaan om meerdere accounts op de website aan te maken en te beheren of gelijktijdig meer dan één keer geregistreerd te zijn. Bij schending van voornoemde verplichting behoudt Truckbear B.V. zich het recht voor om alle accounts van de gebruiker blijvend te blokkeren.
 2. Het is de gebruiker niet toegestaan tijdens een veiling samen te spelen met derden. Samenspel wordt als fraude aangemerkt.
 3. Het is de gebruiker voorts niet toegestaan misbruik te maken van de diensten van Truckbear B.V. Onder misbruik wordt mede, doch niet limitatief bedoeld, begrepen, het overmatig belasten van de website, het veroorzaken van storingen ten aanzien van de werking van veilingen of het middels de systemen van Truckbear B.V. verspreiden van virussen, wormen of andere schadelijke bestanden.

 

ARTIKEL 8. | BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Eventueel niet in de door de koper of verkoper verschuldigde en aan Truckbear B.V. toekomende commissie verdisconteerde bedragen die evenwel door de koper of verkoper verschuldigd zijn, zoals inzake transportkosten en kosten van door Truckbear B.V. gefaciliteerde bezichtigingen en tests met betrekking tot de producten, dienen te worden voldaan middels overboeking, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de factuur een kortere betalingstermijn vermeldt, in welk geval die termijn toepassing vindt.
 2. Indien tijdige betaling aan Truckbear B.V. achterwege blijft, treedt het verzuim van de koper/verkoper van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de koper/verkoper intreedt, is de koper/verkoper, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 3. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de koper/verkoper aan Truckbear B.V. verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de koper/verkoper.

 

ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID

 1. Truckbear B.V. spant zich naar redelijkheid in om zijn systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden en neemt daarbij passende technische en organisatorische maatregelen. Het gebruik van de website geschiedt echter op eigen risico van de gebruiker zonder dat Truckbear B.V. daarvoor enige aansprakelijkheid draagt.
 2. Truckbear B.V. draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van door de gebruiker/koper/verkoper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Truckbear B.V. kan, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds in verband met door hem uitgevoerde tests aan producten, nimmer instaan voor de kwaliteit van de door verkoper aangeboden of geleverde producten. Op Truckbear B.V. rust slechts de bevoegdheid en nimmer de plicht om te onderzoeken of de aangeboden en/of verkochte producten deugdelijk zijn c.q. aan de koopovereenkomst beantwoorden. Uitsluitend de betreffende aanbieder/verkoper draagt daarvoor de aansprakelijkheid. De gebruiker vrijwaart Truckbear B.V. van al zijn aanspraken ter zake.
 4. Truckbear B.V. is niet aansprakelijk voor schade in verband met technische storingen van de website of andere toegankelijkheidsproblemen ten aanzien van de website.
 5. Truckbear B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte oftewel gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 6. Mocht Truckbear B.V. aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Truckbear B.V. te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De eventuele aansprakelijkheid van Truckbear B.V. is dan ook beperkt tot het kosteloos herstellen van schade waarvoor hij eventueel aansprakelijk is. Truckbear B.V. dient tot herstel in de gelegenheid te worden gesteld, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Truckbear B.V. ter zake vervalt. Indien herstel van de schade niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Truckbear B.V. beperkt tot ten hoogste de door de benadeelde koper dan wel verkoper betaalde commissie ter zake die koopovereenkomst waarop de aansprakelijkheid van Truckbear B.V. betrekking heeft.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Truckbear B.V. is gemeld.
 8. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Truckbear B.V.

 

ARTIKEL 10. | UITSLUITING EN/OF VERWIJDERING

 1. Tot misbruik te kwalificeren gedrag is ten strengste verboden. Onder misbruik wordt niet-limitatief bedoeld, verstaan, het opzettelijk middels de website invoeren van incorrecte en misleidende informatie, het inbreuk maken op de technische systemen van Truckbear B.V. en het ten aanzien van de website opzettelijk veroorzaken van storingen of defecten.
 2. Het is de gebruiker verboden pogingen te ondernemen om in verband met de website gebruikte software te decompileren of na te maken, deze op enige andere wijze te manipuleren of software te ontwikkelen die een inbreuk maakt op de door Truckbear B.V. gebruikte software.
 3. Het is de gebruiker verboden om ongevraagde berichten (SPAM) middels de systemen van Truckbear B.V. te versturen.
 4. Truckbear B.V. behoudt zich het recht voor om, indien de omstandigheden van het geval zulks redelijkerwijs rechtvaardigen, de door de gebruiker middels de website geopenbaarde of verspreide gegevens te verwijderen en/of het account van de gebruiker te deactiveren of te verwijderen, in geval de gebruiker zijn verplichtingen uit deze algemene voorwaarden, in het bijzonder het bepaalde in artikel 7 en de vorige leden van dit artikel, niet nakomt.

 

ARTIKEL 11. | INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de website, waaronder mede begrepen de vormgeving en werking daarvan, alsmede de daarop geplaatste beelden en teksten die niet van gebruikers afkomstig zijn, behoren toe aan Truckbear B.V. Het is de gebruiker verboden dit materiaal te verveelvoudigen, te reproduceren of op enige andere wijze te gebruiken dan noodzakelijkerwijs in verband staat met het normale gebruik van de website.
 

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke rechtsverhouding tussen de partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien tussen partijen een juridisch geschil mocht ontstaat, zijn zij, alvorens een beroep te doen op de rechter, verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Truckbear B.V. wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen partijen kennis te nemen.
 4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn gesteld, is de Nederlandstalige versie van de onderhavige algemene voorwaarden steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.

 
Bekijk hier onze Privacy Policy
 
 
Druk deze pagina af