Privacy policy

Ook te downloaden als PDF (download)

TERMEN

In deze privacy policy worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

  • Website: truckbear.com, truckbear.nl, truckbear.de, truckbear.eu, truckbear.fr dan wel truckbear.be.
  • Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
  • Gebruiker: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft, in de zin van deze privacy policy: elk bezoeker en gebruiker van de website.
  • Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Truckbear B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van de website. Truckbear B.V. acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Truckbear B.V. zal de persoonsgegevens van de gebruiker verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Truckbear B.V. past deze privacy policy mogelijk van tijd tot tijd aan. Truckbear B.V. raadt de gebruiker dan ook aan om deze privacy policy op eigen initiatief tussentijds te raadplegen zodat hij steeds volledig op de hoogte is van de verwerking van persoonsgegevens door Truckbear B.V. en het beschermen van zijn eigen privacy.

 

PERSOONSGEGEVENS

Welke persoonsgegevens worden door Truckbear B.V. voor welke doeleinden verwerkt?
Truckbear B.V. verwerkt persoonsgegevens die de gebruiker zelf verschaft aan Truckbear B.V. bij de registratie op de website. Registratie op de website dient plaats te vinden om een veilingaanbod op de website te plaatsen en om als bieder deel te kunnen nemen aan veilingen op de website. De persoonsgegevens van de gebruiker die bij de registratie, al dan niet verplicht, worden opgegeven, zijn: een door de gebruiker zelfgekozen gebruikersnaam, het e-mailadres van de gebruiker, zijn A4-bedrijfsnaam, telefoonnummer, eventueel faxnummer, vestigingsadres, vestigingsplaats, postcode, KvK- en btw-identificatienummer. Indien de gebruiker in het buitenland is gevestigd, dient hij op verzoek van Truckbear B.V. opgave te doen van zijn paspoortnummer dan wel een kopie van zijn paspoort te verstrekken. Zonder vorenvermelde persoonsgegevens is het voor Truckbear B.V. niet mogelijk om de gebruiker de faciliteiten van de website aan te bieden, oftewel de gebruiker deel te laten nemen aan veilingen op de website en om de gebruiker middels de website producten ter veiling te kunnen laten aanbieden.

De persoonsgegevens die de gebruiker aan Truckbear B.V. verstrekt, worden door Truckbear B.V. hoofdzakelijk verwerkt om uitvoering te geven aan de tussen de gebruiker en Truckbear B.V. gesloten overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de website. In het kader van de bedoelde overeenkomst worden persoonsgegevens van de gebruiker ook gedeeld met andere gebruikers van de website, indien aan de hand van de deelname aan een veiling op de website een koopovereenkomst tussen de gebruiker en een andere gebruiker tot stand komt. Deze uitwisseling van persoonsgegevens is nodig om koopovereenkomsten tussen gebruikers goed te kunnen laten verlopen. Voorts kunnen persoonsgegevens met andere gebruikers worden uitgewisseld voor het maken van een afspraak tot bezichtiging van een product, voordat een eventuele koopovereenkomst tussen gebruikers tot stand komt.

Betalingen in het kader van koopovereenkomsten als hierboven bedoeld, geschieden middels een derdengeldenrekening van Truckbear B.V. De betaalgegevens van gebruikers, zoals IBAN-nummers, worden door Truckbear B.V. verwerkt om de betalingen te kunnen effectueren.

Truckbear B.V. zal de op de website geregistreerde gebruiker nieuwbrieven aangaande de dienstverlening van Truckbear B.V. mogen toezenden indien de gebruiker zich daarvoor uitdrukkelijk bij de registratie op de website of anderszins heeft aangemeld. De gebruiker kan zich voor de ontvangst van deze berichten uitschrijven op de daartoe in de nieuwsbrieven aangewezen wijze.

Voorts kan Truckbear B.V., onverminderd de overige wettelijke grondslagen voor gegevensverwerking, persoonsgegevens van de gebruiker verwerken voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de gebruiker of van een andere natuurlijke persoon te beschermen, alsook voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Truckbear B.V. of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de gebruiker die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen. Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Truckbear B.V. of derden.

 

GOOGLE ANALYTICS

Truckbear B.V. verzamelt gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de gebruiker. In dat kader maakt Truckbear B.V. gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen om logboekgegevens en bezoekersgedrag in anonieme vorm te verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om het websitegebruik van de gebruiker te evalueren en statistische verslagen op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Truckbear B.V. zal de informatie afkomstig van Google nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van gebruikers te verzamelen. Noch Truckbear B.V., noch Google zullen een IP-adres in verband brengen met de identiteit van de computergebruiker. Truckbear B.V. heeft Google niet toegestaan de verkregen analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

RECHTEN VAN DE GEBRUIKER

De gebruiker heeft het recht om Truckbear B.V. te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van zijn persoonsgegevens alsook om beperking van de hem betreffende verwerking. Voorts heeft de gebruiker het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft hij het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op verkregen toestemming van de gebruiker, heeft hij te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

De gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval de gebruiker in een ander land dan Nederland is gevestigd, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

 

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden door Truckbear B.V. slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Indien de gebruiker zijn registratie op de website ongedaan maakt, zal Truckbear B.V. de persoonsgegevens van de gebruiker zo spoedig mogelijk verwijderen, behoudens voor zover Truckbear B.V. deze gegevens dient te behouden om aan een wettelijke of contractuele verplichting te voldoen.

Truckbear B.V. legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

 

INZICHT IN PERSOONSGEGEVENS

De gebruiker kan per e-mail of telefonisch contact opnemen met Truckbear B.V. voor het inzien van zijn persoonsgegevens. Indien zijn persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt, dan kan de gebruiker Truckbear B.V. verzoeken om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen.

 

CONTACT

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van zijn persoonsgegevens door Truckbear B.V., kan de gebruiker contact opnemen met Truckbear B.V. Truckbear B.V. helpt de gebruiker graag indien hij vragen of klachten heeft over de verwerking van zijn persoonsgegevens door Truckbear B.V. of indien hij de door hem opgegeven persoonsgegevens wil wijzigen of verwijderen.

 

TruckBEAR B.V.

Rouwenboschweg 2
6545AE Nijmegen
Nederland
E-mailadres: info@truckbear.com
Telefoon: +31 (0)85-8772821

 
Bekijk hier onze Algemene Voorwaarden
 
 
Druk deze pagina af